محموله‌ی اپتیکی دیده بان۵

دیدبان۵ برای شناسایی دقیق اهداف، اعم از استحکامات، وسائط نقلیه و تحرکات انسانی در فواصل دور طراحی شده است. این سامانه با قابلیت تجهیز به دوربین حرارتی، اجرای مأموریت همزمان در شب یا روز را برای کاربر امکان‌پذیر می‌کند؛ همچنین وجود قابلیت‌هایی مانند تخمین موقعیت جغرافیایی و قفل و تعقیب روی اهداف، توانمندی‌های تاکتیکی محموله را در انواع مأموریت‌های شناسایی، مراقبت، نقطه‌زنی، هدف‌یابی و تعقیب اهداف متحرک تسهیل نموده است.