500 +

ساعت پرواز آزمایشی موفق

7

تأییدیه از مراجع ذی صلاح

11

محصول عملیاتی

10

دوره آموزش خلبانان

41

مهندس و کارشناس