حمله‌ی عقاب به پهپاد

این فیلم نشان می دهد که حیوانات می توانند حساسیت های شدیدی به پهپاد های کوچک نشان دهند. در گذشته حساسیت نشان دادن سگ ها را در پروازهای آزمایشی فاتح آسمان شریف دیده بودیم، امّا این امر برای ادامه ی مأموریت پهپاد خطری ایجاد نمی کرد. پرواز هایی که برای نقشه برداری در یکی از پارک های ملی داشتیم، حساسیت چند عقاب را بر انگیخت امّا هیچکدام نزدیک پرنده ی ما نشدند.

پرنده‌های فاتح آسمان شریف توسط پرندگان شکاری قابل تهدید نیستند، زیرا هم اندازه بزرگ‌تری دارند و با قابلیت صدور امواج دور کننده می‌توانند این حیوانات را فراری دهند.