شرکت نوپای DroneSeed

شرکت نوپای DroneSeed شبیوه‌ی نوینی را برای جنگلبانی ارائه کرده است.