پهپاد فیسبوک برای ارائه‌ی دسترسی جهانی به اینترنت، در حال تکمیل پروازهای آزمایشی