حضور فاتح آسمان شریف در نخستین نمایشگاه فناوری های نوین مدیریت شهری