حضور فاتح آسمان شریف در نخستین نمایشگاه فناوری های نوین مدیریت شهری

اخذ تاییدیه دانش بنیان از کارگروه معاونت ریاست جمهوری